Конкурси

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 03.12.2019г., комисия, определена със Заповед № 166/ 11.11.2019г. на Административния ръководител - Председател на Районен съд - Самоков, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кирил Павлов - съдия в РС-Самоков;

ЧЛЕНОВЕ:

      1. Симеон Стойчев – съдия в РС – Самоков;
      2. Антоанета Чакалова – служител „ЧР“ в РС - Самоков; 

се събра в стая № 14 в Районен съд - Самоков, и въз основа на резултатите от проведените тест, практически изпит и събеседване с кандидатите за заемане на длъжността “Съдебен секретар” в РС – Самоков         

Р Е Ш И:

           КЛАСИРА допуснатите кандидати за заемане на длъжността „Съдебен секретар" в Районен съд - Самоков, както следва: 

    1. Екатерина Владимирова Баракова – 24 точки
    2. Вероника Валентинова Асенова – 21 точки

На основание чл. 139 и чл. 144, ал. 1 от ПАС настоящият протокол да се представи на Административния ръководител на Районен съд – Самоков.

В срок до 06.12.2019г. препис от протокола да се постави в сградата на РС – Самоков, пред стая № 9, както и да се публикува на интернет – страницата на съда и да се съобщи на участниците в конкурса.  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………        /п./                        
                                                                                / Кирил Павлов /

 

                                                                                                                          ЧЛЕНОВЕ:   ……………………… /п./

                                                                                                                                             / Симеон Стойчев /

                                                                                                                                         ……………………………/п./

                                                                                                                                       / Антоанета Чакалова /


 

Районен съд - Самоков


          Списък на допуснатите кандидати за практическа задача и събеседване в конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд - Самоков, който ще се проведе на 03.12.2019г. от 13:30ч. в сградата на съдебната палата в гр.самоков, ул. „бачо киро” № 1

           1.     Вероника Валентинова Асенова
           2.     Екатерина Владимирова Баракова


                                       
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п./                                                           
                                                                       / Кирил Павлов /                                            ЧЛЕНОВЕ:
                                                                               1. /п./
                                                                                  / Симеон Стойчев /


                                                                               2. /п./
гр. Самоков                                                              / Антоанета Чакалова /
13.11.2019г.

 


Районен съд - Самоков ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Съдебен секретар".

Описание на длъжността: - съставя протоколите за откритите съдебни заседания; изпълнява и други задачи съгласно длъжностната характеристика.

Изисквания за длъжността: да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение;да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да има завършено средно образование; да има не по – малко от една година трудов стаж и професионален опит; да има компютърна грамотност;

 Типовата характеристика за длъжността „Съдебен секретар" се намира на разположение в сградата на РС- Самоков, ет.2, стая 9.

Начин на провеждане на конкурса : практическа задача и събеседване.

Необходими документи: заявление; автобиография; декларация от кандидата, че е български гражданин, навършил е пълнолетие, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация по чл. 137, ал.2 от ПАС за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от КТ; нотариално заверени преписи от документи за завършено образование и за допълнителна квалификация; заверени преписи от документи, удостоверяващи 1 /една/ година трудов стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; сертификат за компютърна грамотност; копия от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Документите се подават в Районен съд - Самоков, на адрес: гр.Самоков, ул."Бачо Киро"№ 1, етаж II, стая № 9, в срок от един месец, считано от деня, следващ датата на публикацията във в."Самоков 365", всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.

Списъците се обявяват в сградата на Районен съд - Самоков, ет. 2 пред стая № 9.

Минимален размер на основната заплата за длъжността - 683 лв.

            Тел.за информация - 072266125

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ РС – САМОКОВ:

                                                                    /Янко Чавеев/


Посещения:905350