Доклад за 2009г.

ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД
 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА САМОКОВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД
 
ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
 
 
 
І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
 
През 2009 щатът на Самоковския районен съд е от 6 съдии, от които: председател, заместник председател и четирима районни съдии. Щатът на съда включва още: един съдия по вписванията, един държавен съдебен изпълнител, както и 17 щатни бройки за служители административно-технически персонал, ½ щатна бройка за компютърен оператор с деловодни функции и ½ щатна бройка за системен администратор. Към 31.12.2009 г. вакантна е една съдийска длъжност, една длъжност съдия по вписванията и ½ длъжност за компютърен оператор с деловодни функции. Поради незаетите длъжности и излизането в отпуск по майчинство на съдия Цветкова, през цялата 2009 година Самоковският районен съд е работил в намален състав.
 
1. СЪДИИ
Председател на съда до 04.08.2009 г. е съдия Кирил Павлов. С решение на ВСС по протокол № 32 от 29.07,2009 г. за председател на съда е назначен съдия Симеон Стойчев, считано от 05.08.2009 г. Заместник председател до 11.03.2009 г. е съдия Георги Мулешков, като след тази дата същият е преместен на длъжност Председател на Районен съд Елин Пелин. С решение на ВСС по протокол № 32 от 29.07,2009 г. за заместник председател на съда е назначена съдия Мария Шойлекова-Маринова, считано от 06.08.2009 г.
Районни съдии са Кирил Павлов, Марина Цветкова и Янко Чавеев. Със заповед на Председателя на Софийски окръжен съд, считано от 01.11.2009 г. в Самоковски районен съд на вакантната съдийска длъжност е командирована младши съдия Ваня Иванова.
Съдия Кирил Павлов е с 17 години и 8 месеца юридически стаж, от които 17 години и 8месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия в АС”.
Съдия Мария Шойлекова-Маринова е с 11 години и 1 месеца юридически стаж, от които 7 години и 4месеца като съдия придобила статут на несменяемост, с ранг „Съдия в ОС”.
Съдия Марина Цветкова е с 5 години и 11 месеца юридически стаж, от които 5 години и 11 м. като съдия, придобила статут на несменяемост. Същата е в отпуск по майчинство от 08.07.2009 г.
Съдия Янко Чавеев е с 9 години и 2 месеца юридически стаж, от които 4 години и 9месеца като съдия.
Съдия Симеон Стойчев е с 9 години и 11 месеца юридически стаж, от които 5 години и 10 месеца като съдия, придобил статут на несменяемост, с ранг „Съдия в ОС”.
Предвид спецификите на работата и малкия брой магистрати не е възможно създаването на отделения. Горното води до затруднения за съдиите с оглед големият обем дела и разнообразната правна материя, която съдиите следва да познават и да боравят отлично с нея.
Държавен съдебен изпълнител през отчетния период е Весела Христова, с 3 години и 7 месеца юридически стаж. През целия отчетен период същата е изпълнявала и функцията на съдия по вписванията.
През отчетната 2009 година в Районен съд Самоков длъжността Съдия по вписванията е незаета и функциите на тази длъжност се изпълняват от държавния съдебен изпълнител въз основа на заповед на Министъра на правосъдието.
През отчетната година част от съдиите преминаха обучение за работа с информационна система с централизирано уеб-базирано портално приложение.
 
2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Административно-техническия персонал в Самоковския районен съд е от 18 щатни бройки за отчетната година, като незаета е ½ щатна бройка за компютърен оператор с деловодни функции. Съотношението по щат на съдиите към съдебните служители е 1 към 3.
По-голяма част от съдебните служители са с дългогодишен стаж и голям опит.
През отчетната година всички съдебни служители преминаха обучение за работа с информационна система с централизирано уеб-базирано портално приложение. Отделни съдебни служители участваха в проведени специализирани обучения, свързани с осъществяваните от тях функции. Създадена е организация за периодична проверка на дейността на общата и специализираната администрация, като се извършват периодични проверки на отделните звена, периодични проверки на книгите, водени в съответствие с ПАРОАВАС, извършват се задължителните инвентаризации.
 
3. СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА
Не е необходимо да се увеличат щатните длъжности на съдиите. С оглед обезпечаване на нормалната работа и предотвратяване на свръхнатовареност на съдиите е наложително и шестте щатни бройки за съдии да бъдат реално заети. Към 31.12.2009 г. вакантната съдийска длъжност е изпълнявана от командирования младши съдия Ваня Иванова. Необходимо е и съдийската длъжност, заета от съдия Цветкова, ползваща продължителен отпуск по майчинство да бъде осъществявана от командирован съдия.
Наложително е увеличаване щата на съдебните служители с 1 щатна бройка за секретар – протоколист, с оглед попълване на шестте съдебни състава, както и на 1 щатна бройка за деловодител, предвид високата натовареност в Самоковския районен съд, както и 0,5 щатна бройка за длъжност “деловодител – класифицирана информация”, необходима във връзка с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и задължението ни за разкриване на регистратура за класифицирана информация.
 
ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
 
1. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЕЛАТА.
Предприети са организационни мерки, които обезпечават срочното движение на новопостъпили преписки, подлежащи на образуване в дела. В деня на постъпването им или на следващия ден исковите молби и книжата по делата се разпределят от председателя или заместник председателя чрез автоматизирана система на ВСС за разпределение на делата на принципа на случайния избор на съдия-докладчик. Спазва се създадената организация за незабавно внасяне на разпределените преписки на съответния съдия-докладчик. При нередовност на исковите молби, стриктно се прилагат разпоредбите на чл.127, чл.128 и чл.129 от ГПК със съответните указания за правна помощ. Внесените обвинителни актове, постановления по чл. 78а НК и тъжби се образуват в дела след задълбочена проверка от докладчиците При насрочване на делата съдиите спазват инструктивните срокове. Голяма част от делата приключват в срок до три месеца, с изключение на делата по които съществуват пречки от обективен характер, свързани нередовно призоваване на страни и вещи лица, непосочване на точен адрес на страна, закъснения при размяната на книжа по гражданските дела, неявяване на свидетели и вещи лица, не представяне в срок на доказателства и заключения, неявяване на подсъдими и защитниците им по наказателните дела. При делата от фактическа и правна сложност се налага приключването им да се извършва извън инструктивния срок. За отчетния период е осъществявана предварителна подготовка, включително с оставяне без движение на исковите молби и жалби по гражданските дела или с връщане за допълнително разследване по наказателните дела от съдия-докладчик. Има се предвид от съдиите, че предварителното проучване и подготовка на делата от съдията-докладчик е много важна предпоставка за цялостния ход на процеса и постановяване на законосъобразни съдебни актове. Делата се образуват в предвидените в закона срокове.
 
2. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.
През 2009 г. общия брой на подлежащите за разглеждане дела е 1990 бр. През годината са свършени 1478 бр. или 74,27% от подлежащите на разглеждане дела, като се наблюдава увеличение на свършените дела през годината, спрямо свършените през 2008 г., които са били 65,23% от подлежащите на разглеждане.
През 2009 г. общия брой на новопостъпилите дела е 1439 бр. Така през 2009 година в Самоковския районен съд са свършени с 39 броя дела в повече от постъпилите.
Общо 1026 бр. дела са свършени в тримесечен срок или 69% от свършените дела са приключили в тримесечен срок.
Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години:
Общия брой на дела за разглеждане през 2007 г. е бил 1801 бр., през 2008 г. е бил 1803 бр. а през отчетната 2009 г. – 1990 бр. – наблюдава се увеличение на подлежащите на разглеждане дела със 187 бр., обусловено от нарасналия брой постъпления.
Новопостъпилите през 2007 г. дела са 1283 бр., през 2008 г. са 1293 бр., а през отчетната 2009 г. – 1439 бр., като постъпленията са съществено увеличени спрямо предходните две години – увеличението е с 156 бр. спрямо 2007 г. и с 146 бр. спрямо 2008 г.
Проведени са общо 1774 съдебни заседания. Основните причини за отлагане на делата са същите като през предходните години – несвоевременно връчване на призовките, неявяване по уважителни причини на страни, пълномощници, вещи лица, свидетели. Часовите графици на делата се спазват от съдебните състави в рамките на възможното с оглед броя на делата за разглеждане и наличието на една съдебна зала.
                       
3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
3.1 Граждански дела
Общият брой на гражданските дела за разглеждане е 1261 бр., в това число граждански дела по искове по СК – 92 бр., от които 29 бр. за развод, 27 бр. за развод по взаимно съгласие, 11 бр. за издръжка и 10 бр. за изменение на издръжка, 31 бр. дела по облигационни искове, 177 бр. дела по вещни искове, 99 бр. делби, 28 бр. искове по КТ, 567 бр. дела по чл. 410 и 417 ГПК.
Общият брой на гражданските дела за разглеждане по съдии е както следва: за съдия Павлов - 272 бр., за съдия Шойлекова-Маринова – 296 бр., за съдия Чавеев – 300 бр., за съдия Цветкова – 188 бр., за съдия Стойчев – 110 бр., за съдия Мулешков – 58 бр., за съдия Иванова – 37 бр.
Общият брой на постъпилите през 2009 година граждански дела е 864 броя, в това число граждански дела по искове по СК – 63 бр., от които 14 бр. за развод, 20 бр. за развод по взаимно съгласие, 8 бр. за издръжка и 8 бр. за изменение на издръжка, 28 бр. дела по облигационни искове, 64 бр. дела по вещни искове, 28 бр. делби, 17 бр. искове по КТ, 478 бр. дела по чл. 410 и 417 ГПК.
Общият брой на постъпилите през 2009 година граждански дела по съдии е както следва: за съдия Павлов - 204 бр., за съдия Шойлекова-Маринова – 239, за съдия Чавеев – 233 бр., за съдия Цветкова – 54 бр., за съдия Стойчев – 110 бр., за съдия Мулешков – 2 бр., за съдия Иванова – 37 бр.
Броят на свършените през 2009 г. граждански дела е 862 бр. или 68,36 % от гражданските дела за разглеждане. Броят на свършените граждански дела с 2 бр. по-малко от постъпилите. Броят на свършените в тримесечен срок граждански дела е 615 бр., което представлява 71,35% от всички свършени през годината.
Броят на свършените през годината дела на съдиите е както следва: за съдия Павлов - 184 бр., в това число 151 бр. решени по същество и 33 бр. прекратени, за съдия Шойлекова-Маринова – 201, в това число 170 бр. решени по същество и 31 бр. прекратени, за съдия Чавеев – 215 бр. , в това число 178 бр. решени по същество и 37 бр. прекратени, за съдия Цветкова – 123 бр. , в това число 103 бр. решени по същество и 21 бр. прекратени, за съдия Стойчев – 77 бр. , в това число 70 бр. решени по същество и 7 бр. прекратени, за съдия Мулешков – 49 бр. , в това число 33 бр. решени по същество и 16 бр. прекратени, за съдия Иванова – 13 бр. , в това число 7 бр. решени по същество и 6 бр. прекратени. От общо свършените дела, съдиите са приключили в тримесечен срок следните дела: за съдия Павлов - 138 бр., за съдия Шойлекова-Маринова – 144, за съдия Чавеев – 165 бр., за съдия Цветкова – 70 бр., за съдия Стойчев – 75 бр., за съдия Мулешков – 15 бр., за съдия Иванова – 8 бр. В отчета са включени и прекратените дела.
Сравнителен анализ на постъпилите граждански дела за последните три години
През 2007 г. общо за разглеждане са 995 бр. граждански дела, през 2008 г. – 1051 броя, а през 2009 г. – 1261 броя. Увеличението спрямо 2007 г. е с 266 бр. граждански дела, а спрямо 2008 г. увеличението е с 210 бр. граждански дела.
През 2007 г. новообразувани са 687 бр. граждански дела, през 2008 г. – 700 бр., а през 2009 г. – 864 бр. Увеличението спрямо 2007 г. е с 177 бр. граждански дела, а спрямо 2008 г. увеличението е с 164 бр. граждански дела.
Наблюдава се трайна тенденция в увеличението на постъпленията на граждански дела през последните три години, като през 2009 г. нарастването на броя им е най-значително.
При анализ на резултатите по движението и решаването на делата намирам, че могат още да се намалят отлаганията и да се приложи още по-пълно идеята на новия ГПК, че второ открито съдебно заседание се насрочва по изключение, когато се налага събирането на доказателства. Изясняването на спорното още преди провеждане на първото заседание, изготвянето на проект за доклад по делата и запознаването на страните с него, подготовката и обезпечаването на събиране на доказателства в първото заседание с определението на съдията по чл. 140 ГПК могат допълнително да облекчат работата в съдебно заседание и да намалят възможността за отлагане на делата. 
3.2 Наказателни дела
Общият брой на наказателните дела за разглеждане е 729 бр., в това число НОХД – 252 бр., НЧХД – 25 бр., НАХД по чл. 78а НК – 38 бр., ЧНД – 143 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 32 бр., НАХД – 239 бр.
Общият брой на наказателните дела за разглеждане по съдии е както следва: за съдия Павлов - 159 бр., за съдия Шойлекова-Маринова – 172, за съдия Чавеев – 174 бр., за съдия Цветкова – 102 бр., за съдия Стойчев – 64 бр., за съдия Мулешков – 43 бр., за съдия Иванова – 15 бр.
Общият брой висящи наказателни дела към 31. 12. 2009 година е 512, от които: 47 бр. НОХД, 8 бр.броя НЧХД, 54 броя НАХД в това число 7 броя по чл. 78а НК и 4 висящи ЧНД.
Общият брой на постъпилите през 2009 година наказателни дела е 575 броя, в това число НОХД – 198 бр., НЧХД – 14 бр., НАХД по чл. 78а НК – 26 бр., ЧНД – 139 бр., ЧНД за разпит пред съдия – 32 бр., НАХД – 166 бр., от които 18 бр. по реда на УБДХ, 66 бр. по ЗДП, 22 бр. по ЗГ и ЗЛОД.
Общият брой на постъпилите през 2009 година наказателни дела по съдии е както следва: за съдия Павлов - 138 бр., от които НОХД – 47 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД по чл. 78а НК – 7 бр.ЧНД – 39 бр., НАХД – 43 бр., за съдия Шойлекова-Маринова – 148, от които НОХД – 55 бр., НЧХД – 4 бр., НАХД по чл. 78а НК – 5 бр.ЧНД – 41 бр., НАХД – 43 бр., за съдия Чавеев – 149 бр., от които НОХД – 52 бр., НЧХД – 5 бр., НАХД по чл. 78а НК – 8 бр.ЧНД – 42 бр., НАХД – 42 бр., за съдия Цветкова – 54 бр., от които НОХД – 15 бр., НЧХД – 2 бр., НАХД по чл. 78а НК – 3 бр.ЧНД – 20 бр., НАХД – 14 бр., за съдия Стойчев – 64 бр. от които НОХД – 22 бр., НЧХД – 1 бр., НАХД по чл. 78а НК – 3 бр.ЧНД – 22 бр., НАХД – 16 бр.,, за съдия Мулешков – 7 бр. от които НОХД – 3 бр., ЧНД – 3 бр., НАХД – 1 бр., за съдия Иванова – 15 бр. от които НОХД – 4 бр., ЧНД – 4 бр., НАХД – 7 бр.
От постъпилите през 2009 година наказателни дела 198 бр. са НОХД. От тях най-голям дял са делата за престъпления по гл. ІХ от НК – 127 бр. като сред тях най-много са тези по чл. 343 – 343в НК – 117 бр. Второ място заемат постъпленията на НОХД за престъпления против собствеността – 43 бр., в това число за кражба - 32 бр., за грабеж 5 бр., за присвояване – 2 бр. Следващо място заемат постъпленията на НОХД за престъпления против личността – 17 бр., в това число за средна телесна повреда – 9 бр., следват постъпленията на НОХД за престъпления против стопанството – 3 бр., за престъпления против реда и общественото спокойствие – 7 бр. През 2009 г. е постъпило 1 бр. дело за престъпление свързано с наркотични вещества, попадащо в категорията престъпления със значим обществен интерес, което е приключило с одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство. От общия брой на НОХД със споразумение за прекратяване на наказателното производство са приключили 103 бр.
През отчетната година в съда са постъпили 103 бр. обвинителни акта.
Броят на свършените през 2009 г. наказателни дела е 616 бр. или 84,50% от наказателните дела за разглеждане. Броят на свършените наказателни дела е с 41 бр. повече от постъпилите. Броят на свършените в тримесечен срок наказателни дела е 411 бр., което представлява 66,72% от всички свършени през годината наказателни дела.
Броят на свършените през годината наказателни дела на съдиите е както НОХД, следва:
За съдия Павлов - 137 бр., в това число 47 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 6 бр. НАХД по чл. 78а НК, 38 бр. ЧНД, 44 бр. НАХД. От тях 102 бр. решени по същество и 35 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 108 дела или 78,83%.
За съдия Шойлекова-Маринова – 137, в това число 49 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, 7 бр. НАХД по чл. 78а НК, 39 бр. ЧНД, 39 бр. НАХД. От тях 89 бр. решени по същество и 48 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 104 дела или 75,91%.
За съдия Чавеев – 141 бр., в това число 51 бр. НОХД, 5 бр. НЧХД, 6 бр. НАХД по чл. 78а НК, 41 бр. ЧНД, 38 бр. НАХД. От тях 97 бр. решени по същество и 44 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 93 дела или 65,95%.
За съдия Цветкова – 100 бр., в това число 30 бр. НОХД, 5 бр. НЧХД, 7 бр. НАХД по чл. 78а НК, 22 бр. ЧНД, 36 бр. НАХД. От тях 82 бр. решени по същество и 18 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 44 дела или 44%.
За съдия Стойчев – 47 бр., в това число 15 бр. НОХД, 2 бр. НАХД по чл. 78а НК, 22 бр. ЧНД, 8 бр. НАХД. От тях 33 бр. решени по същество и 14 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 45 дела или 95%.
За съдия Мулешков – 43 бр., в това число 12 бр. НОХД, 2 бр. НЧХД, 3 бр. НАХД по чл. 78а НК, 5 бр. ЧНД, 21 бр. НАХД. От тях 36 бр. решени по същество и 7 бр. прекратени. В тримесечен срок са свършени 12 дела или 27,90%.
За съдия Иванова – 11 бр., в това число 1 бр. НОХД, 4 бр. ЧНД, 6 бр. НАХД. От тях 11 бр. решени по същество. В тримесечен срок са свършени 6 дела или 54,55%.
 В отчета са включени и прекратените дела.
Сравнителен анализ на постъпилите наказателни дела за последните три години
През 2007 г. новообразувани са 596 бр. наказателни дела, през 2008 г. – 593 броя, а през 2009 г. – 575 броя. Намалението спрямо 2007 г. е с 21 бр. наказателни дела, а спрямо 2008 г. намалението е с 18 бр. наказателни дела.
Наблюдава се слабо намаление в постъпленията на наказателни дела, което по видове дела е както следва: за НОХД – през 2007 г. – 188 бр.; за 2008 г. – 208 бр.; за 2009 г. – 198 бр. – спрямо 2007 г. има увеличение с 10 бр., а спрямо 2009 г. – намаление с 10 бр. За НЧХД – през 2007 г. 19 бр.; за 2008 г. – 16 бр. а за 2009 г. – 14 бр. За НАХД – през 2009 г. има намаление с 80 бр. спрямо 2007 и увеличение с 6 бр. спрямо 2008 г. За делата по реда на чл. 78 а НК през 2009 г. има намаление с 59 бр. спрямо 2007 г. и намаление с 9 бр. спрямо 2008 г., като намаляване на броя на тези дела се дължи на отпадане на възможността за приложение на правния институт в случаите ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления, както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му. За ЧНД има увеличение с 32 бр. спрямо 2007 г. и намаление с 3 бр. спрямо 2008 година. Разпитите пред съдия са с 23 бр. повече от 2007 г. и с 32 бр. по малко в сравнение с 2008 г.
3.3 Структура на наказаната престъпност
През 2009 година в Самоковския районен съд са постановени 77 присъди, от тях 43 присъди са постановени по дела, постъпили през отчетната година, като от тях 35 са влезли в сила.
Със споразумение за решаване на делото одобрено от съда и с последици на влязла в сила присъда са приключени 103 наказателни дела.
Броят на осъдените лица през 2009 година е общо 181, което е със 42 броя по-малко в сравнение с 2008 година и със 59 повече от осъдените за 2007 година. От осъдените лица 46 са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 32 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено, на основание чл. 66, ал.1 НК. На едно лице е наложено наказание лишаване от свобода над три години, на 126 лица е наложено наказание пробация, на пет лица са наложени наказание глоба.
Оправданите лица през 2009 година са 10 броя, поради недоказаност на обвинението, поради липса на престъпление и поради извод на съда че не е налице престъплението за което има обвинение. По внесените през отчетната година обвинителни актове има постановена една оправдателна присъда от общо 43 присъди, представляваща 2,33% оправдателни присъди по внесените през годината обвинителни актове.
Върнатите за доразследване дела са 25 бр., като върнати на прокурора НОХ дела през годината са 20 бр., а върнатите за доразследване НАХД по реда на чл. 78а НК са 5 бр. Като основни причини за постановяване на акт по чл. 249, ал. 2 НПК, се извеждат неописване в обстоятелствената част на обвинителния акт на обективни и субективни признаци на вменените деяния, вътрешна противоречивост, несъответствие между обстоятелствена част и диспозитив на обвинителния акт, нарушаване на правата на пострадалия за участие в наказателното производство.
При анализа на постановените актове по посочените дела се налага извода, че районите съдии правилно, обосновано и след задълбочено запознаване с делата са постановили своите актове. Действително се наблюдава голям брой допуснати отстраними съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на пострадалия или на неговите наследници. През отчетната година е проведено общо събрание на съдиите от Самоковския районен съд за провеждане на анализ за дейността по наказателни дела, в това число и по въпроса за сравнително високия брой на върнати за доразследване дела.
При анализ на резултатите по движението и решаването на делата се отчита необходимост от по-задълбочено проучване на делата преди насрочването им в съдебно заседание по въпросите посочени в чл.248 ал.2 НПК. Особено внимание следва да се отдели по въпроса има ли съществено процесуално нарушение, за да се избегне връщане на делото на това основание от по-следващ стадий на процеса. И през отчетната 2009 година в РС Самоков намериха значително приложение на разпоредбите в новия НПК за предварително изслушване на страните и института на съкратено съдебно следствие, разширяващи възможностите за ускорено разглеждане и решаване на НОХД. През 2009 година в РС Самоков предварителното изслушване на страните има за свой резултат съкратено съдебно следствие предимно в хипотезата на чл. 371 точка 2 НПК.
 
4. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ
4.1. Натовареност на съдиите
Натовареността по щат към делата за разглеждане през 2009 г. е 33,17, а към свършените дела е 24,63.
През цялата отчетна 2009 г. Самоковският районен съд е работел при незапълнен щат. Отработените през отчетния период човекомесеци са 46, поради коетодействителната натовареност на съдиите към делата за разглеждане е 43,26 дела месечно, а към свършените дела е 32,13.
4.2. Оценка на работата на съдиите
Процентът на приключилите в тримесечен срок дела в Самоковския районен съд както по наказателните, така и по гражданските дела е сравнително висок, което се дължи на добрата работа на съдиите и добрата организация на работа на специализираната администрация на Самоковския районен съд.
През отчетния период по граждански дела са обжалвани общо 60 решения и 18 определения. Съдия Павлов има 6 обжалвани решения, от които 2 потвърдени, 3 отменени изцяло и 1 отменено отчасти, обжалваните решения на съдия Шойлекова-Маринова са 20, от които 11 потвърдени, 7 отменени изцяло и 2 отменени отчасти, съдия Чавеев – 7 обжалвани решения, от които 3 потвърдени, 4 отменени изцяло, съдия Трифонова има 13 обжалвани решения от които 7 потвърдени, 4 отменени изцяло и 2 отменени отчасти, съдия Мулешков има 14 обжалвани решения, от които 7 потвърдени, 6 отменени изцяло и 1 отменено отчасти.
 През отчетния период по наказателни дела са обжалвани общо 64 решения и присъди и 22 определения. Съдия Павлов има 9 обжалвани решения/присъди, от които 8 потвърдени, 1 отменени изцяло, обжалваните решения/присъди на съдия Шойлекова-Маринова са 13, от които 12 потвърдени, 1 отменени изцяло, съдия Чавеев – 15 обжалвани решения/присъди, от които 11 потвърдени, 4 отменени изцяло, съдия Трифонова има 12 обжалвани решения/присъди от които 6 потвърдени, 6 отменени изцяло, съдия Мулешков има 13 обжалвани решения/присъди, от които 11 потвърдени, 2 отменени изцяло и съдия Стойчев има 2 обжалвани решения/присъди, от които 1 потвърдено, 1 отменено изцяло.
Следва да се даде отлична оценка за работата на районните съдии предвид това, че натовареността на съда е над средната, както и предвид високия дял на свършените в кратки процесуални срокове дела и като се вземе предвид високото качество на работата, отразено във високия брой потвърдени актове, преминали инстанционна проверка. През отчетната година е извършван анализ на практиката по граждански и наказателни дела.

5. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
През отчетната 2009год в съдебноизпълнителната служба при Районен съд гр. Самоков са образувани 28бр. изпълнителни дела, от тях в полза на юридически лица и търговци 6 бр., в полза на частни лица и издръжки 19бр. и изпълнение на обезпечителни мерки 3 бр. Останали несвършени изпълнителни дела в края на отчетния период са 1 743бр. Дължимата сума за събиране по изпълнителните дела през 2009 г. е 6145983 лв, от които държавни вземания 91 974лв., на юридически лица и търговци 5 293 265лв и на частни лица и издръжки 760 659лв. При сравнение на постъпленията по изпълнителните дела за последните три години се констатира, броя на новообразуваните дела е с 15бр. по- малко в сравнение с 2008г. и с 54бр. по- малко в сравнение с 2007г. През отчетната година прекратените изпълнителни дела са 138бр., което е с 112бр по-малко от прекратените през 2008г. и с 763бр. по- малко от прекратените през 2007г. Събрана сума по изпълнителните дела през отчетната 2009год е 170 028лв от тях: сума по изпълнителните листа 137 227лв, лихва- 25 094лв, приети други разноски- 170лв, допълнителни разноски 100лв и държавна такса 7 437лв. При сравнение на събраната сума по изпълнителни дела за последните три години се констатира, че е с 36 994лв. по- малко от събраната сума през 2008год и с 382 860лв. по- малко в сравнение със събраната сума за 2007г. В полза на АДВ гр. София за дължими публични задължения на длъжниците е събрана сумата 1639.45лв., в полза на ТД-София област на НАП гр. София за дължими публични задължения на длъжниците е събрана сумата 783.92лв. Постъпването на по- малък брой дела в сравнение с предишните години се обяснява с факта , че в района на гр. Самоков действат и двама частни съдебни изпълнители.Като основен проблем в съдебно изпълнение си остава укриването на длъжниците и трудностите по призоваването им за извършване на изпълнителни действия.
 
6. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
През 2009 г. в съда са били издадени 4347 свидетелства за съдимост и 2335 справки за съдимост или общо 6682 бр. Ежедневно се дават много справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.
 
7. СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
През 2009 година дейността на съдията по вписването се осъществяваше от държавния съдебен изпълнител и двама главни специалисти по вписванията към Агенцията по вписванията.
От 01.01.2009 г. до 30.12.2009 г. са извършени 2907 бр. вписвания, 147 бр. заличавания, издадени са 557 бр. удостоверения, 847 бр. удостоверения и други – 3478 бр.
 
ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
 
Сградата, в която се помещава Районен съд Самоков е строена през тридесетте години на миналия век. Сградата е с локално парно на дърва и въглища. Макар и специално изградена за тази цел, тя не отговаря на потребностите за нормално осъществяване на функциите на магистратите и съдебните служители. Понастоящем в сградата се помещава Районна прокуратура Самоков и Служба по вписванията, като за нуждите на Районния съд са налични и се използват осем помещения и една съдебна зала. Шест съдии по щат провеждат съдебни заседания в единствената съдебна зала и се помещават в три кабинета. В останалите пет кабинета се помещават канцелариите на съда, където длъжността си изпълняват осемнадесет съдебни служители по щат, един съдебен изпълнител и съдия по вписванията. Наличните помещения са с изключително малка площ, което се отразява крайно негативно на организацията на работа в Районен съд Самоков. Липсва помещение за архивата на съда, като архивните дела се съхраняват в изключително лоши условия в пригодения за това таван на сградата. Липсват помещения за канцеларии на съдия по вписванията и на държавен съдебен изпълнител, липсват канцеларии, където да се помещават регистратурата на съда, „Бюро съдимост”, регистратура за класифицирана информация, адвокатска стая, помещение за обличане на адвокатските тоги преди съдебно заседание, сървърно помещение. Липсата на достатъчно и подходящи помещения е обективна причина за неизпълнение на задължителните изисквания на Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. Наложително е спешното планиране и предприемане на мерки за обезпечаване на Районен съд Самоков със съдебна сграда.
Всички работни места са оборудвани с компютърни конфигурации. През 2009 година по програма „ОПАК” на съда са предоставени 1 брой сървър с 1 брой монитор, които са в действие. Безвъзмездно получихме от Районен съд Ботевград – 4 броя климатици, От ВСС получихме 2 броя компютри и 2 броя мултифункционално устройство. От Министерство на правосъдието ни бе предоставен 1 бр. компютърна конфигурация за съдебното изпълнение. Инсталира се и озвучително – звукозаписно оборудване в съдебната зала, предоставено от Министерство на правосъдието.
Използват се програмни продукти: „Система за управление на съдебни дела”, „Система за случайно разпределение на делата”, нова версия на система АИС ”Бюро съдимост” V2, „Апис”, „Сиела”, ”Поликонт” - включваща ТРЗ, счетоводство. Функционира Интернет страница на съда, организационно е осигурено незабавното публикуване на съдебните актове.
Подновен е и договора за медицинско обслужване на работещите в Самоковския районен съд с оглед изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
Предстои пускането на охранителна система на съдебната сграда.
Необходимо е закупуването на устройства за непрекъсваемо електрическо захранване на компютрите, поради непрекъснато спиране на електричеството в града.
 
 
Гр. Самоков                                                          Председател:
25.01.2010 г.
 

Посещения:905351