Доклад за 2007г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за работата на Самоковския районен съд за 2007 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

          През 2007 година продължиха усилията на съдиите и служителите в Самоковския районен съд за правилното и срочно движение и решаване на делата и точното осъществя вя не на функциите по вписванията.
          Щата на Самоковския районен съд през 2007 година включва председател, зам председател трима районни съдии, съдия по вписванията, двама държавни съдебни изпълнители намалени на един и 14 служители административно-технически персонал. Председател на съда е Кирил Давидов Павлов с 15 години и 8 месеца съдийски стаж. Зам. председател е Георги Мулешков с 12 години и 9 месеца съдийски стаж. Районни съдии са Мария Шойлекова с 8 години и 5 месеца юридически стаж, от които 6 години и 4 месеца в органите на съдебната власт и Марина Трифонова с 4 години стаж в органите на съдебната власт. От 21 март 2007 година районен съдия в PC Самоков е и Янко Чавеев с 7 години и 8 месеца юридически стаж, от които 3 год и 9 месеца в органите на съдебната власт.
          От 1 август 2006 година Бойчо Вучов изпълнява длъжността държавен съдебен изпълнител по срочен трудов договор по чл. 68 ал. 1 точка 4 от КТ до провеждането на конкурс.
Съдия по вписванията е Силвана Иванова Гълъбова със 7 години и 5 месеца като съдия по вписванията.
          Административно-техническия персонал в Самоковския районен съд е от 14 щатни бройки за отчетната година, при пълна заетост на щата. Считано от 1 януари 2008 година за PC Самоков са отпуснати допълнително 1 щатна бройка за секретар протоколист, 1 бройка за деловодител и 1 бройка за чистач
          Административния секретар Елена Тодорова е със стаж 30 години и 6 месеца. Завеждащият административна служба "канцелария" Наташа Бадемова, деловодителите, както и две от четирите секретар-протоколисти също са с продължителен трудов стаж. Конкурс предстои за заемане длъжносттите секретар -протоколист 2 щатни бройки, призовкар. Една от щатните бройки за секретар протоколист и длъжността призовкар се заемат по срочен трудов договор по чл. 68 ал. 1 точка 4 КТ до провеждане на конкурса от Дарина Николова и Иво Георгиев Манчев. През месец август на отчетната година секретарят протоколист Екатерина
          Атанасова излезе в отпуск отглеждане на малко дете. До провеждане на конкурс я замества Антоанета Чакалова.
         От значение за работата в съда е възможността за взаимозаменяемост на съдебните служители. Административния секретар изпълняваща и функции на съдебен администратор Елена Тодорова е с отлична подготовка за всички длъжности от съдебната администрация успешно замества отсъствуващи служители. Завеждащият административна служба "канцелария" Наташа Бадемова се справя и с деловодна работа, както и със запознаване на новопостъпилите секретар-протоколисти с работата им по изпълнение на разпорежданията на съда в заседанията и оказва съдействие на призовкаря за точното оформяне на призовките.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Обш брой на постъпилите през 2007 година граждански и наказателни дела:

          Общата бройка на постъпилите граждански дела през отчетната 2007 година е 687 броя, от които: новообразувани 673 броя, получени по подсъдност 10 броя и 4 върнати за ново разглеждане.
          Общият брой постъпили наказателни дела през отчетната 2007 година са 596 броя, от които: 188 НОХД, 19 НЧХД, 246 броя НАХД, в това число 85 броя по чл.78а от НК, 143 броя ЧНД, в това число 55 броя разпити пред съдия.
          Общият брой висящи наказателни дела към 31. 12. 2007 година е 159, от които: 85 НОХД, 8 броя НЧХД, 64 броя НАХД в това число 7 броя по чл. 78а НК и 2 висящи ЧНД по Закона за здравето.
          Общият брой свършени наказателни дела 647, от които наказателни дела от общ характер са 162 броя. От свършените нох дела със съдебен акт са завършили 74 броя, 37 броя със споразумение и 12 броя споразумения в съдебното производство, 28 броя върнати за доразследване и 11 броя прекратени по други причини.
          Общият брой свършени наказателни дела през 2007г. е 647 броя, от които решени от съдия Павлов 119 броя общо: НОХД -28 бр в т.ч образувани по споразумения 12 бр, НЧХД - 5 броя, ЧНД - 28 бр., НАХД - 58бр. от които -19бр. по 78а НК:
          Свършените наказателни дела от съдия Мулешков общо 113 броя : НОХД - 29 бр., от които 16 бр. образувани по споразумения, НЧХД - 5 бр., ЧНД - 24бр. и НАХД -55 бр., от които 14 бр. по 78а НК.
          Свършените наказателни дела от съдия Шойлекова са общо 142 бр, от които : НОХД - 39 броя, в т.ч. образувани по споразумения 21 бр., НЧХД - 4 бр.; ЧНД - 36 бр.; НАХД - 63 бр. от които 15 бр. по 78а НК::
          Свършените наказателни дела от съдия Марина Трифонова са общо 136 броя: НОХД 33 бр. от които 21 бр. по споразумения,НЧХД -9 бр., ЧНД 35 броя, НАХД 60 броя от които 26 бр. по 78 а НК;
          Свършените наказателни дела от Янко Чавеев са общо 136 броя : НОХД -33 бр. от които 18 бр. по споразумение, НЧХД- 5 бр., ЧНД - 29 броя, НАХД 69 бр. от които 31 бр. по 78а НК.
          Свършените наказателни дела от съдия Чолаков в Самоковския районен съд са общо 1 бр.: НОХД - 1 броя.
          В отчета са включени и прекратените дела.

          Общият брой на решените граждански дела през отчетната 2007 година е 644 броя, от които съдия Павлов е решил 135 броя, съдия Мулешков 126 броя съдия Шойлекова 131 броя, съдия Марина Трифонова - 141 броя; съдия Янко Чавеев - 111 броя.
          Средно месечно свършени дела на един съдия на база 12 месеца през отчетната година са както следва: съдия Павлов - 21,2 броя,, съдия Мулешков - 20 бр., съдия Шойлекова - 22,7 бр., съдия Трифонова - 23,1 броя, съдия Чавеев - 20,6 бр.
           ПРИЛАГАМ таблица съгласно макет и указания към
него.
          2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ на постъпленията за последните три години, включително 2005 година.
          Наказателните дела от общ характер в сравнение с 2006 година са се увеличили с 34 броя, а в сравнение с 2005 год. са се увеличили с 55 броя.
          Наказателните дела от частен характер в сравнение с 2006 година са намаляли с 3 броя, а в сравнение с 2005 година няма разлика.
         В сравнение с 2006 година са намалели с 61 броя постъпленията на наказателно административните дела, а в сравнение с 2005 година са намалели с 21 броя.
          Частно наказателните дела в сравнение с 2006 година са намалели с 46 броя, а в сравнение с 2005 година са намалели с 13 броя. Частно наказателните дела по мерки за неотклонение "задържане под стража" през 2007 година са се увеличили с 3 броя в сравнение с тези от 2006 год. , а в сравнение с 2005 година са намалели с 6 броя.
          Делата за принудителнолечение по Закона за здравето са се увеличили с 6 броя в сравнение с 2006 година и са намалели със 7 броя в сравнение с 2005 година.
          Делата за развод са се увеличили: с 46 броя в сравнение с тези за 2006 година и с 29 броя в сравнение с делата за развод за 2005 година.
          Делата за собственост и по вещните искове в сравнение с 2006 година са се увеличили с 117 броя и със същия брой - 117, са се увеличили в сравнение с 2005 година.
          Облигационните искове през 2007 година не са постъпили.
          Постъпленията на делата за делби са се увеличили с 1 броя в сравнение с 2006 год. и са се увеличили със 13 броя в сравнение с 2005 год.
          Делата по искове за увеличение на издръжката са намаляли със 4 бр. в сравнение с 2006 година и с 11 бр. в сравнение с 2005 година.
          Исковете по чл. 344 от Кодекса на труда за отмяна на уволнение, възстановяване на работа и обезщетение по чл. 225 ал. 1 КТ в сравнение с 2006 година са се увеличили с 6 броя, а в сравнение с 2005 година са намалели с 20 броя.
          Общият брой на решените граждански дела през отчетната 2007 година е 644 броя, от които съдия Павлов е решил 135 броя, съдия Мулешков 126 броя, съдия Шойлекова 131 броя, съдия Трифонова 141 бр. и съдия Чавеев 111 броя.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

          През отчетната 2007 година в съдебноизпълнителната служба при Районен съд гр.Самоков са образувани 82 броя изпълнителни дела, от тях публични държавни вземания 1 бр., в полза на юридически лица и търговци 43 бр., в полза на частни лица и издръжки 35 бр., изпълнение на чуждестранни решения 1 бр. и изпълнение на обезпечителни мерки 2 бр.
Дължимите суми за събиране през 2007 година са 7 672 224 лв., от които в полза на държавата са 129 232 лева, на юридически лица и търговци 6 449 137 лева и на частни лица и издръжки 1 093 855 лева.
          При сравнение на постъпленията по изпълнителните дела за последните три години се констатира, броя на новообразуваните дела е с 149 броя по-малко в сравнение с 2006 година и с 538 броя по-малко в сравнение с 2005 година.
          През отчетната 2007 година свършените изпълнителни дела са 901 броя което е с 92 броя повече от 2006 год. и с 354 броя от 2005 година, като са включени и прекратените дела.
          Събраната сума през отчетната 2007 година е 552 888 лева, което е с 77 210 лева повече от събраната сума през 2006 година и с 46 907 лева повече в сравнение със събраната сума за 2005 година.
         Наблюдава се тенденция на увеличение на сумите за принудително изпълнение, като взискателите посочват и повече способи за изпълнение. Като основен проблем в съдебното изпълнение си остава укриването на длъжниците и трудностите по призоваването им за изпълнителни действия. По изпълнението на необезпечените вземания се оказва, че липсват секвестируемо имущество у длъжниците, което затруднява своевременно събиране на дължимите суми.

 

Таблица - приложение № 2

Име на съдия

Юридически стаж 

Постъп дела 

Свършени дела
/ прекратени /

Събрани суми

Бойчо Иванов Вучов 1 год и 5 месеца  82 бр. 901 бр. 552 888 лв.

Всичко:

  82 901 552 888

    
    

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

          През 2007 година дейността по вписването се осъществяваше от 1 съдия по вписванията и 2 ма главни специалисти по вписванията към Агенцията по вписванията
          Извършени са общо 3965 вписвания в това число: 59 възбрани и 31 законни и 313 договорни ипотеки. Вписаните нотариални актове са общо 2462 броя - от тях 1461 покупко-продажби на недвижим имот, 180 бр. дарения, 65 суперфииции, 313 ипотеки, 14 замени, 17 завещания, 169 обстоятелствени проверки, 243 констативни нотариални актове, 2 констативни нотариални актове за собственост по регулация, 2 броя нотариални дела по решение на поземлената комисия, 807 акта за публична и частна държавна и общинска собственост. Службата по вписване при Районен съд Самоков е избрана за изпълнение на пилотен проект за изготвяне на предварителни партиди и имотен регистър в рамките на проект "Кадастър и имотна регистрация" , финансиран от Световна банка.
          Неотложността на вписването и необходимостта тази функция да се обезпечи и в случаите на отсъствие на съдията по вписване, налага компетентност за вписване в съда да има повече от едно лице. В Самоковския районен съд този проблем се реши успешно, чрез възлагане от Министъра на правосъдието на основание чл.279 ал.4 от ЗСВ на държавния съдебен изпълнител Бойчо Вучов.

Таблица приложение 3 за служба по вписвания

Име на съдията 

Юридически стаж 

Извършени вписвания

Силвана Иванова Гълъбова 

7 години и 5 месеца 

3965


СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

          Самоковският районен съд осъществява дейността си в своя сграда, която вече не отговаря на нарастналите нужди от помещения и канцеларии. Отоплението на сградата е с локално парно. Подменено е с ново в края на 2005 година котлето на парното, изграден е и нов комин тъй като на действуващия до края 2005 година комин бе нарушена изолацията. Този проблем е преодолян от началото на 2006 год. и сега съдът е с добро отопление и изолация на комина.
          Кабинетите на председателя, зам председателя и районните съдии, канцелария, съдебно изпълнителна служба, службите по вписване и съдимост и на административния секретар са оборудвани с компютри обновени през отчетната година. Комютърни конфигурации има на всяко работно място на главния счетоводител, секретар протоколистите и деловодители. Използуват се програмни продукти: "СИЕЛА Норми" , система за управление на съдебните дела в кабинетите на съдиите, програмни продукти ТРЗ, личен състав, счетоводство,"Апис" право и процедури които са в компютъра на административния секретар на съда и главния счетоводител и "Информационна система "Бюро съдимост" - ЛОТ 4 в компютър на съдебен деловодител.
          Действуващата съдебна сграда с една съдебна зала и недостатъчни помещения за канцеларии не отговаря за нарастналата натовареност на съда и службите съм него. Не са достатъчни и помещенията за служба съдимост и   деловодство.
           Включващо в момента и крайно недостатъчно място за проучване на делата от граждани и адвокати. Наличната съдебна сграда не съдържа никакви възможности и за необходимите по закон нови помещения за секретна секция с отделен достъп, за регистратура, както и за архив на службата по вписване. С решение от 19. 1. 2006 година на общински съвет Самоков в отговор на искането на председателя за безвъздмездно отстъпване право на строеж за нова съдебна палата са определени 3 000 кв. м. от общински парцел VIII кв. 287 по плана на град Самоков за строителство за съдебна палата и свързаните с нея обслужващи звена и адвокатура. Със същото решение № 1191/19. 1. 2006 година на Общинския съвет Самоков е задължен кмета на общината да възложи изготвяне на ПУП за обособяване на самостоятелен УПИ с площ 3000 кв. м. съставляващ обособена част от общински парцел VIII, кв. 287 с обща площ 5890 кв. м. по плана на град Самоков за строителство на съдебна палата и свързаните с нея служби и адвокатура. Вече е обособен самостоятелен парцел за съдебна сграда.
          При анализ на резултатите по движението и решаването на делата намирам, че при разглеждане и решаване на делата е необходимо по-щателно отделяне на спорното от безспорното още в първото съдебно заседание и приложение на разпоредбите на ГПК за допълнителна държавна такса при закъснели искания които стават причина за отлагане на делото.
          При наказателните общ характер дела е необходимо по-задълбочено проучване на делата преди насрочването им в съдебно заседание по въпросите посочени в чл.248 ал.2 НПК. Особено внимание следва да се отдели по въпроса има ли същественно процесуално нарушение, за да се избегне връщане на делото на това основание от по-следващ стадий на процеса. Същевременно трябва да се търсят начините, а не пречките процесът да продължи v и приключи по същество, защото времето което отминава е истината която си отива. Своевременно следва да се решава въпроса за приложимост на чл.78а от НК, с оглед насрочване и решаване на делото по реда на съответния раздел от НПК още от съдията -докладчик . С цел да се намялят отлаганията е необходимо съсредоточаване усилията да се даде ход на делото още в първото насрочено съдебно заседание. Опитът сочи че тогава е най-пълно явяване на свидетелите и пречките за даване ход на делото идват от подсъдимия с искания за отлагане делото поради заболяване или поради липса на защитник.
          Новият НПК разширява възможностите за ускорено разглеждане и решаване на делата в няколко характерни хипотези при които между страни от процеса няма спор относно обстоятелства обуславящи наказателната отговорност.
          Разпоредбите в новия НПК за предварително изслушване на страните и съкратено съдебно следствие разширяват възможностите за ускорено разглеждане и решаване на НОХД.
         От влизане в сила на новия НПК през отчетната година съкратено съдебно следствие в Самоковския районен съд е провеждано по 38 броя наказателно общ характер дела, приключили с присъди общо за 36 лица по ? обвинения. Налице е повече от 70 % необжалваемост на присъдите.
          Прилагам изискваната таблица, като неразделна част от годишния отчет.
 
гр.Самоков
05. 02.2007 година                                                                     Председател:/п/
 

 


Посещения:905342